Privacyverklaring,

KBO-Landhorst handelt steeds overeenkomstig de wet. Op het gebied van de bescherming van
persoonsgegevens van leden, deelnemers, donateurs, vrijwilligers en overige relaties is met ingang van 25
mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. In deze privacyverklaring geven
wij duidelijkheid over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en hoe wij er voor zorgen dat de veiligheid
van de gegevens gewaarborgd blijft.
Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres,
geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer deze gegevens of een combinatie van deze gegevens naar een
persoon herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de
veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben. Dat zijn
bijvoorbeeld gegevens van:
• leden, deelnemers en donateurs van de Afdeling
• vrijwilligers die niet reeds als lid geregistreerd zijn
• relaties die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Als u een relatie met onze Afdeling wilt, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze
gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid, als deelnemer of als relatie en er zorg voor
dragen dat u optimaal van de faciliteiten van de KBO gebruik kunt maken. De persoonsgegevens worden
door de ledenadministrateur van de Afdeling in een geautomatiseerd ledenadministratiesysteem verwerkt.
Indien u gebruik maakt van onze website dan is het goed om te weten dat wij niet-persoonsgebonden
informatie van bezoekers over het gebruik van deze website verzamelen, zoals de datum en tijd waarop de
website is bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP-) adres van de gebruikte
computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de
gebruikerssessie. Er worden via een bezoek aan de website geen persoonsgegevens verzameld, tenzij u
daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.
Welke gegevens worden er van mij opgeslagen?
Om een goede en betrouwbare ledenadministratie te voeren moet deze aan een aantal voorwaarden
voldoen. Hiervoor is een beperkt aantal gegevens van u nodig, die wel verplicht zijn. Daarnaast kunnen er
nog een aantal andere, additionele, gegevens worden gevraagd of worden toegevoegd aan de
administratie. De ledenadministrateur verwerkt alleen gegevens die u vrijwillig beschikbaar stelt aan de
Afdeling, KBO-Brabant of de Kring. De volgende verplichte en additionele gegevens worden vastgelegd.
Verplichte gegevens zijn de minimale gegevens die nodig zijn om een correcte ledenadministratie te
kunnen voeren. Het gaat hier om:
• achternaam, tussenvoegsel, voorletters, geboortedatum, straat en huisnummer, postcode,
woonplaats
• de Afdeling voegt daar nog aan toe: Naam van de Afdeling, lidnummer, het soort
lidmaatschap, de ingangsdatum van het lidmaatschap, het rayon waarbinnen uw adres valt
en de rayonbezorger
• bij de beëindiging van het lidmaatschap: datum einde lidmaatschap en de reden van
beëindiging

Additionele gegevens zijn van belang om op een goede wijze met u te communiceren of houden verband
met activiteiten waaraan u deelneemt of functies die u in de organisatie vervult. Het gaat om de volgende
additionele gegevens:
• gegevens om op een goede en correcte manier met u te communiceren en u te informeren;
voornaam, aanspreektitel, vaste telefoon, mobiele telefoon, emailadres
• gegevens om de financiële afwikkeling van uw lidmaatschap te bevorderen; IBAN-nummer,
BIC-code, machtiging voor incasso
• gegevens als u een functie binnen de organisatie vervult; deze gegevens worden in een
werkgroep vastgelegd. Uw gegevens worden gekoppeld aan deze werkgroep. De naam van
de functie en de datum ingang van deze functie worden vastgelegd. Bij beëindiging van de
functie wordt de einddatum toegevoegd
• gegevens als u deelneemt aan een activiteit: uw gegevens worden gekoppeld aan een
activiteit. Heeft u een taak binnen deze activiteit, bijvoorbeeld chauffeur, dan kan dat
worden vastgelegd. Zijn er aan een activiteit kosten verbonden dan wordt vastgelegd hoe
de betaling geregeld gaat worden
• gegevens over uw gastlidmaatschap; als u al lid bent bij een KBO-Afdeling kunt u ook nog
gastlid worden bij andere Afdelingen of Kringen. Door deze organisaties uw lidnummer te
verstrekken geeft u toestemming om u als gastlid te registreren bij een andere organisatie
dan uw Afdeling
• gastlid bij een of meerdere andere Afdelingen is de meest voorkomende vorm. Vaak gaat
het dan over deelname aan een activiteit bij een andere Afdeling. Maar het kan ook zijn dat
u werkzaamheden voor deze Afdeling uitvoert, bijvoorbeeld een functie heeft
• gegevens over uw deskundigheden en vaardigheden; er kan u gevraagd worden of u over
deskundigheden of vaardigheden beschikt die van toepassing kunnen zijn binnen uw
Afdeling. Als u bereid bent zich in te zetten voor uw organisatie dan kunnen deze gegevens
gekoppeld worden aan uw persoon
KBO-Landhorst
verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.
Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van
toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke
gegevens e.d. Dat soort gegevens zijn niet nodig voor het doel van onze vereniging.
Wie legt de verplichte gegevens vast en wie mag deze gebruiken?
De verplichte gegevens worden vastgelegd door de bevoegd functionaris van de Afdeling waarbij u zich
heeft aangemeld. Niemand anders dan deze bevoegde persoon kan deze gegevens wijzigen of aanvullen.
Deze bevoegde persoon is door het bestuur van de Afdeling aangesteld in de functie van
ledenadministrateur.
Deze gegevens mogen worden gebruikt door de Afdeling waarvan u lid bent en door KBO-Brabant.
Uw Afdeling en KBO-Brabant verstrekken nimmer uw gegevens aan derden.
Kan ik de gegevens inzien die van mij geregistreerd zijn?
U heeft altijd het recht te weten welke gegevens er van u zijn geregistreerd. Als u deze wilt inzien maakt u
een afspraak met het bestuur om een plaats en tijd af te spreken.
Kan ik gegevens van mij laten wijzigen in de ledenadministratie?
Wanneer u van mening bent dat er onjuiste gegevens van u zijn vastgelegd kunt u deze laten wijzigen. U
neemt contact op met de secretaris of de ledenadministrateur en geeft aan om welke gegevens het gaat en
verstrekt daarbij de juiste gegevens. Het bestuur zal u schriftelijk laten weten of hij bereid is uw gegevens
te wijzigen of niet. Het bestuur zal een duidelijke reden geven wanneer hij hiertoe niet bereid is.

Heb ik de mogelijkheid gegevens van mij te laten verwijderen?
Gegevens die verplicht zijn voor het voeren van een correcte ledenadministratie of de afwikkeling daarvan
kunnen door u niet verwijderd worden.
Hiertoe behoren niet de zogenoemde additionele gegevens zoals bijvoorbeeld een e-mailadres,
huwelijksdatum, bekwaamheden e.d. Het kan ook zijn dat tijdelijk gegevens van u zijn opgeslagen voor een
activiteit waaraan u deelneemt. U moet hierbij denken een paspoortnummer voor deelname aan een
buitenlandse reis, uw kenteken voor een beveiligde parkeerplaats. Uiteraard heeft u deze gegevens zelf
verstrekt. Het bestuur is verplicht deze gegevens direct na het einde van de activiteit te verwijderen. Is dat
niet gedaan dan heeft u het recht dit alsnog te laten doen.
Als u permanente of tijdelijke gegevens wilt laten verwijderen neemt u schriftelijk contact op met het
bestuur en geeft aan welke gegevens u verwijderd wilt hebben. Het bestuur zal u dan laten weten of hij
bereid is deze gegevens wel of niet te verwijderen. Is hij hiertoe niet bereid dan wordt daarvoor duidelijk
een reden aangegeven.
Welke mogelijkheden heb ik wanneer het bestuur mijn verzoek tot wijziging of verwijdering van mijn
gegevens afwijst?
Het bestuur zal u altijd een schriftelijke motivatie geven als hij niet bereid is tot aanpassing of verwijdering
van uw gegevens. In ditzelfde schrijven wordt aangegeven welke mogelijkheden u daarna nog heeft.
De eerste mogelijkheid is dat u, binnen een bepaalde tijd, in bezwaar kunt gaan bij het Algemeen Bestuur.
Daarvoor is een procedure opgesteld.
Wordt uw bezwaar afgewezen dan heeft u nog de mogelijkheid in beroep te gaan bij de beroepscommissie
bescherming persoonsgegevens, ingesteld door KBO-Brabant. Deze commissie brengt een voor alle partijen
bindend advies uit.
Daarnaast of daarna heeft u altijd de mogelijkheid gebruik te maken van het Burgerlijk Recht.
Waar worden gegevens van mij bewaard?
Al uw gegevens worden op één centrale plaats bij een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is bewaard. Dit
bedrijf zorgt ervoor dat uw gegevens niet verloren gaan en beveiligd blijven tegen ongeoorloofd gebruik.
Het opslaan van gegevens op slechts een plaats geeft de grootste garantie tegen misbruik van gegevens.
Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Indien u zich als lid laat uitschrijven, verdwijnen uw gegevens vanaf de uitschrijfdatum uit het bestand van
de Afdeling. Er worden dan nog gegevens over naam, adres en woonplaats, de uitschrijfdatum en de reden
van uitschrijving in een bestand van oud-leden opgenomen. Dit bestand wordt uitsluitend gebruikt om
statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren.