Contributie:

De hoogte van de contributie wordt ieder jaar door de algemene vergadering vastgesteld.

Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.

Voor 2022 bedraagt de contributie € 28,=
(Hiervan draagt KBO-Landhorst € 13,00 af aan KBO-Brabant)

Als men tussentijds lid wordt heeft het bestuur het volgende bepaald:

  • wordt men lid tussen 1 januari en 1 juli dan betaald men 50 % van de jaarcontributie.
  • wordt men lid tussen 1 juli en 31 december dan betaald men geen contributie over het lopende jaar.

Eindigt het lidmaatschap in de loop van het jaar, dan vindt geen teruggave van de contributie plaats.

De contributie wordt zoveel mogelijk automatisch geïnd. (via machtiging).